مواردي كه در جلوگيري از تخريب شانها به هنگام استخراج عسل بايد دقت كرد:

1- چون دهانه سلولها نسبت به ديواره صفحه موم اجدار ما بين مابين سلولها داراي زاويه هستند و جهت زاويه دهانه سلولها به طرف چوب فوقاني شان مي باشد بايد شان را طوري در دستگاه قرار دهيم كه چوب فوقاني ان در جهت حركت دستگاه قرار بگيرد و براي تخليه عسل طرف ديگر شان با رعايت نكته فوق شان را به طرف ديگر را نيز تخليه كنيم.

53ar986diwb2nwnih0d

2- به هنگام قرار دادن شانها در دستگاه سعي شود كه شانهاي هم وزن را روبروي هم قرار داده و سرعت حركت دستگاه به مرور زياد شود و پس از تخليه شدن قسمتي از عسل شانها بر سرعت ان افزوده شود كه اين عمل نيز در سالم ماندن شانها موثر است.

we2ngbss70i0u51slrk