غرفه عسل مهرنوش در نمایشگاه بین المللی ایران مال سال 98

 

 عسل مهرنوش در نمایشگاه بین المللی  عسل مهرنوش  عسل مهرنوش در نمایشگاه بین المللی  عسل مهرنوش  عسل مهرنوش در نمایشگاه بین المللی

مطالعه بیشتر  تولید ملکه زنبور عسل به روش تلقیح مصنویی در دانشگاه محقق اردبیلی