غرفه عسل مهرنوش در نمایشگاه بین المللی ایران مال سال 98

 

 عسل مهرنوش در نمایشگاه بین المللی  عسل مهرنوش  عسل مهرنوش در نمایشگاه بین المللی  عسل مهرنوش  عسل مهرنوش در نمایشگاه بین المللی

مطالعه بیشتر  رعایت نشدن وزن استاندارد شانه عسل در اردبیل