شگفتی های زنبور عسل

آیا میدانید عمر زنبور عسل کارگر فقط 45 روز است و در این مدت نمیخوابد!

آیا میدانید برای تهیه هر کیلوگرم عسل، زنبور 120 تا 150 هزار بار شهد جابجا می کند!

آیا میدانید عسل تنها ماده غذایی می باشد که هیچ وقت فاسد نمی شود و هر میکروبی را طی 48 ساعت در خود نابود می کند!

آیا می دانید هر زنبور عسل در طول عمر خود می تواند فقط به اندازه یک قاشق مربا خوری عسل تولید کند!

آیا میدانید زنبور دارای 2 معده است، در معده اول عسل تولید می شود و در معده دوم کار گوارش انجام می گیرد!