مسیر یابی پیچیده بوسیله مغز زنبورها

همان طور که انسان بوسیله ابزارهای پیشرفته کوتاهترین مسیر را برای رسیدن به مقصد انتخاب می کند زنبور نیز همان کار را بوسیله محاسبات شگفت انگیز مغز خود انجام می دهد. جالب است که بدانیم مغز زنبور تنها 950 هزار سلول دارد که در مقایسه با مغز انسان هیچ است.

زنبور با انجام محاسبات در مغز خود کوتاهترین و کارآمدترین مسیر را برای رسیدن به شیره گلها را انتخاب می کند تا هم سریعتر به مقصد برسد و هم در حین حرکت به گلهای بیشتری نیز دسترسی داشته باشد. زنبور عسل در مسائل جهت شناسی قادر به حل مسائلی است که انسان را به شگفتی وا می دارد.