هنگامی كه شهد و يا گرده گل به اندازه كافي در دسترس زنبور عسل نباشد در چنين مواقعي زنبوردارهای ماهر به چند دلیل اقدام به تغذيه كندوها مي كنند. از جمله: جلوگيری از گرسنگي زنبورها و نوزادهاي انها، پيشگيري از بيماريها، تكثير جمعيت و توليد بچه كندو زنبور پاكتي، توليد ملكه، تشكيل كندوهاي جفتگيري و… معمولا به جاي عسل از مواد جايگزيني مانند شكر سفيد، پودر قند و يا گلوكز و… و به جاي گرده گل، كيك جانشين گرده گل در اختيار زنبورها قرار مي دهند.

تغذيه زنبور عسل در داخل ظروف مختلف صورت مي گيرد و به خاطر جلوگيری غرق شدن زنبورها در هنگام استفاده از شربت، معمولا اجسام سبك وزني مانند تركه هاي نازك و يا پوشال تميز را بر روی شربت شناور مي كنند يا در داخل ظروف ورقه توري فلزی قرار می دهند تا زنبورها از بالای انها حركت كرده و از شربت استفاده كنند.

شربت خوری زنبور عسل

.

ظرف غذا خوری زنبور عسل

.

ظرف مخصوص شربت خوری زنبور عسل

.

ظرف مخصوص شربت خوری زنبور عسل