شکل ظاهری ملکه زنبور عسل

شکل ظاهری ملکه زنبور عسل ; ملكه زنبور عسل به سادگي از كارگران و زنبور نر مشخص مي شود. ملكه نسبتا درشتر و درازتر از  زنبورهای كارگر و نر است، ولي پهن تر از انها نيست. از انجا كه شكم ملكه طويل و در سطح زيرين پهن است، طول بالهايش نسبت به بدن از بال كارگرها و زنبورهاي نر كوتاهتر است. نيش ملكه كمي خميده است و نسبت به نيش زنبور كارگر دندانه هايي دارد كه فقط براي از بين بردن ملكه هاي رقيب به كار مي رود. حركت ملكه  در مواقع عادی ملايم است ولي در مواقع ضروری مي تواند با سرعت حركت كند. ملكه ای كه جفتگيری كرده و در حالت تخمگذاری است روی شانهايی قرار دارد كه جوانترين نوزادان در آن قرار دارند. ملكه در اين حالت اغلب به وسيله عده ای محافظ احاطه شده است. سر محافظين اغلب به طرف ملكه مي باشد و در اين حالت با شاخكهای خود ملكه را آرايش مي كنند و با دهان خود او را مي ليسند يا به او غذا مي دهند، يا مدفوعات وی را به بيرون مي برند. تمام تخمهايی كه در سلولها قرار دارد به وسيله ملكه واحد كندو گذاشته مي شود. اين ملكه در جواني در هوای آزاد با يك يا چند زنبور نر پشت سر هم جفتگيری كرده و برای خود تا آخر عمر  اسپرم ذخيره مي كند. با اينكه ملكه در تجمع افراد يک كلني تاثير عمده ای ندارد ولي خود ملكه برای بقا ی كلني نهايت ضرورت را دارد. ملكه بوی مخصوصي دارد كه احتمالا از ترشحات غدد زير فكي او حاصل مي شود و برای كارگران جلب كننده است. اين ماده معطر سبب جلوگيری كارگران از پرورش ملكه جديد و مانع رشد تخمدانهای زنبوران كارگرمي شود. ماده مترشحه ملكه در تمام بدنش پخش مي شود. وقتي زنبوران جوان محافظ  بدن ملكه را مي ليسند مقداري از اين ماده را مي گيرند و هنگام رد و بدل كردن غذا با ساير كارگران مقداری از اين ماده را به آنها مي دهند.