شبه عقرب ها در کندور زنبور عسل

به تازگی در كشور تركيه در استان Bursa گزارشي مبني بر مشاهده شبه عقرب Ellingsenius fulleri در كلني هاي زنبوران عسل شده است .

شبه عقرب ها (Pseudoscorpions) موجوداتي هستند شبيه به عقرب ها اما با اندازه بسيار كوچك تر بين 2 تا 8 ميلي متر . داراي شكم 8 بندي و به رنگ زرد يا تيره اند . معمولا داراي 2 يا 4 و يا هيچ چشمي اند . اين موجودات ريز و اكثرا مفيد در بين  خاك ، برگهاي كوچك درختاب پوسيده و زير پوست پوسيده درختان زندگي مي كنند و از حشره بالغ ، شفيره و لارو حشرات كوچك و كنه ها تغذيه مي كنند . به نوعي بيو كنترلرهاي مفيدی برای كنه ها و حشرات كوچك اندام اند .

اين شبه عقرب از كنه بالغ واروا و ساير آفات ريز كلني ها تغذيه مي كند . به هر حال برخي با ديده شك به نقش بي نظير اين موجودات در كنترل بيولوژيكي مي نگرند (به علت محدوديت هايي) اما با اين حال اين موجودات شايد تنها موجوداتي باشند كه بتوان بواسطه آنها زنبورانمان را از هجوم آفت كنه هاي واروا نجات دهيم .

شبه عقرب یا عقرب نما