ساخت حجره های شش ضلعی مقاوم توسط زنبور

مترلینگ دانشمند بلژیکی در کتاب زنبور عسل خود از یکی از دانشمندان نقل می کند که: تنها سه روش برای تقسیم فاصله های منظم در هندسه وجود دارد و آن استفاده از مثلت قائم الزاویه، مربع و شش ضلعی است که زنبور عسل به صورت استادانه ای از شش ضلعی برای ساخت کندوی خود استفاده می کند. که این بدان دلیل است که اولا مقاومت شش ضلعی نسبت به 2 شکل دیگر بیشتر است، دوما بدن زنبور به شکل استوانه ای است که این موجب می شود زنبور به راحتی در داخل حجرات رفت و آمد کند.