دسته بندی زنبورهای عسل در کندو

زنبورهای عسل از آن دسته زنبورها می باشد که زندگی اجتماعی دارند یعنی در گروه های سازمان یافته زندگی کرده و هر گروه عهده دار کار خاصی در کندو می باشد.

در کل اجتماع زنبورهای عسل را می توان به 3 گروه تقسیم کرد:

ملکه: مهم ترین نقش در کندو را ملکه بر عهده دارد، ملکه در کندو با تخم گذاری ضامن ازدیاد نسل زنبورهای کندو است.

زنبورهای کارگر: زنبورهای کارگر مانند ملکه ماده هستند ولی تخم گذاری نکرده و فقط به کار تولید عسل مشغول هستند.

زنبورهای نر: کار این زنبورها فقط بارور کردن ملکه می باشد.