این تصاویر کیسه اسپرم درون بدن ملکه زنبور عسل را نشان می دهد

کیسه اسپرم زنبور ملکه

.

کیسه اسپرم داخل شکم ملکه زنبور

.

کیسه اسپرم زنبور