توليد مثل زنبور عسل به دو شكل جنسي و بكرزايي يا دختر زايي صورت ميگيرد.توليد مثل جنسي مانند دقيقا مانند ساير حيوانات است.اما طريقه توليد مثل بكرزايي بدون دخالت عامل نرينه يعني اسپرماتوزوئيد از طريق رشد سلول مادري(اوول)بوده و نتيجه ان توليد جنس نر مي باشد.نتيجه حاصل از توليد مثل دو جنسي به تولد زنبوران ماده اعم از ملكه و كارگران منتهي مي گردد.بنابراين زنبوران نر موجودات هاپلوئيد يا ( (nكروموزومي و زنبوران كارگر و ملكه موجودات ديپلوئيد يا(2n)  كروموزومي هستند  و اختلاف موجود بين كارگران و ملكه صرفا محيطي است. دستگاه تناسلي زنبورعسل در داخل شكم دو موجود نر و ماده  و به طور جداگانه قرار گرفته كه در مطالب قبلي وبلاگم به طور كامل توضيح  داده شده است.