آزمایشگاه کنترل کیفی عسل مهرنوش:

زنجیره تولید و بسته بندی کارخانه دارای 2 آزمایشگاه شیمیایی و میکروبی می باشد .

که تمامی عسل های ورودی آنالیز می شود .

و با توجه به نتیجه آزمایش طبقه بندی و جهت تسویه و بسته بندی ارسال می گردد .

 

 آزمایشگاه عسل مهرنوش      آزمایشگاه عسل

مطالعه بیشتر  شکل های مختلف گرده افشانی گیاهان