معرفی انواع زنبور عسل

معرفی انواع زنبور عسل ; زنبور عسل به آن دسته از زنبورها اطلاق میشود که به حالت اجتماعی زندگی کرده نوزادان خود را پس از تفریخ از تخم با گرده و نوش گلها پرورش می دهند و تا موقعی که به صورت حشره کامل در آیند از آنها نگهداری می کنند. زنبور عسل از نظر رده بندی جزء شاخه بند پایان، زیر شاخه تراشه داران، رده یا کلاس حشرات، زیر رده بالداران، گروه حشرات با دگردیسی کامل، راسته بالغشائیان، زیر راسته نیش داران، بالاخانواده اپوئیده، زیر تیره اپینه و جنس اپیس یا زنبور میباشد. در حال حاضر چهار گونه مختلف از جنس زنبور یا اپیس در دنیا شناخته شده است.

زنبور عسل معمولی (apis mellifera)

این گونه در اکثر نقاط دنیا انتشار دارد.این گونه زنبور عسل از متدائلترین انواع زنبورعسل بوده و به علت بهره فراوان و در عین حال سهولت پرورش بیشتر از انواع دیگر مورد توجه میباشد.این نژاد در حال حاضر به جزء مناطق قطبی و بعضی از انواع نواحی استوائی در تمام سطح جهان پراکنده است.فرمول کروموزمی این نژاد n=16  میباشد.

زنبورعسل هندی یا سرانا (apis indica or apis cerana)

شباهت زیادی به زنبور عسل معمولی دارد ولی از ان کمی کوچکتر است.این گونه بومی کشورهای اسیایی بوده و در کندو نگهداری میشوند.این زنبور دارای شانه های مومی کوچکتر استو سلولهای ان نیز نسبت به سلولهای اپیس ملیفرا کوچکتر است.این گونه به علت بهره کم و متعرض بودن کمتر مورد توجه می باشد. فرمول کروموزمی این نژاد n=16  میباشد.

زنبور عسل ریز (apis flora)

کوچکترین گونه زنبور عسل می باشد که انتشار ان از غرب کره زمین از عمان و جنوب ایران شروع شده و تا شرق کره زمین یعنی اندونزی گسترش دارد.این حشره در استانهای خوزستان،بوشهر،فارس،هرمزگان،سیستان و در جنوب کردستان مباشند. این نژاد از تاریکی گریزان بوده و کلنی را در محیط باز مستقر میکند.زنبور عسل ریز یکی از مهمترین حشرات کرده افشان در قسمت جنوبی کشور می باشد. فرمول کروموزمی این نژاد n=8  میباشد.

مطالعه بیشتر  نقش عسل در درمان زخم ها

زنبور عسل درشت (apis dorsata)

این گونه معروف به زنبور صخره بوده و کاملا وحشی است. در هوای ازاد و در شکاف صخره ها در کوهستانها لانه می کند.این نژاد اندامی درشت داشته و فقط یک شان می سازد.این گونه در مناطق حاره و در اسیای جنوبی،اندونزی و فیلیپین فراوان است و قابلیت پرورش در کندو را ندارد. فرمول کروموزمی این نژاد n=8  میباشد.