شرایط و قوانین مهاجرت زنبورستان به یک منطقه

مهاجرت زنبورستان از یک منطقه به منطقه دیگر برای رعایت شرایط بهداشتی و مسائل دیگر دارای شرایط و ضوابط خاص خود است که به شرح زیر می باشد:

– تقاضای مهاجرت به صورت درخواست کتبی به همراه گواهی بهداشتی واحد زنبورداری از دامپزشکی ،مبنی بر سلامت واحد توسط زنبوردار ، قبل از مهاجرت به امور دام جهد کشاورزی شهرستان مبداء ارائه شود تا نسبت به صدور مجوز اقدام شود .
2- امور دام جهاد کشاورزی شهرستان مبداء زنبوردار متقاضی را به اموردام شهرستان مقصد معرفی و پس از موافقت امور دام جهاد کشاورزی شهرستان مقصد به شرح زیر اقدام به صدور مجوز مهاجرت می نماید. (جهاد کشاورزی شهرستان موظف است رونوشتی جهت اطلاع به اموردام جهادکشاورزی استان ارسال نماید).
3- موافقت امور دام شهرستان مقصد برای اسکان زنبورداران مهاجر به شکل زیر انجام میشود:      در مورد استقرار،حداکثر ده روز قبل از حرکت زنبورستان به شهرستان مقصد، مجوز مهاجرت ارسال میشود ودر صورتیکه درخواست اسکان یک منطقه برای دو زنبوردار در یک زمان به شهرستان مقصد برسد، الویت با زنبوردار دارای سابقه اسکان در آن منطقه خواهد بود.
-4زنبورداران در فصل کوچ موظف به رعایت حداقل فاصله زنبورستان های  خود به شرح زیر هستند:
الف) از 30تا100 کلنی به شعاع 1000متر ودرمناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گیاهی 500متر .
ب) از 100تا 300 کلنی به شعاع 1500 متر در مناطق جنگلی متراکم از نظر پوشش گیاهی 1000  متر
ج) از 300 کلنی به بالا به شعاع 2000 متر در مناطق جنگلی ومتراکم از نظر پوشش گیاهی 1500 متر.
تبصره 1: زنبورداران مجازنیستند به منظوراشغال منطقه کلنی های خود را به بنه های کوچکتر تقسیم کنند مگر کسانی که بیش از500 کلنی داشته باشند که در این صورت مازاد بر این تعداد را میتوانند با رعایت فواصل تعیین شده در محلهای دیگر مستقرنمایند.
تبصره 2: قرار دادن کندهای خالی در منطقه حقی  را برای زنبور دار ایجاد نمی نماید.
تبصره 3: فواصل اعلام شده در بند 4 با توجه به موقعیت جغرافیایی واقلیمی هر منطقه، رعایت حداقل مشخص شده توسط اموردام استان قابل افزایش است.
5- در مراتع وجنگلها و صحراهای شهد خیز کشور، افراد(حقیقی و حقوقی) حق تعرض و جلوگیری از اسکان زنبورداران مهاجر را ندارند و در موارد بروز اختلاف، اموردام جهاد کشاورزی با در نظر گرفتن کلیه موارد فوق، ملزم به حمایت از زنبور داران است.
تبصره: صحرای شهد خیزبه منطقه ایی اطلاق میشود که دارای گیاهان خودرو باشدو در مالکیت اشخاص نیست.
6- موارد پیش بینی نشده در این دستورالعمل با در نظرکارشناسی واح زنبورداری استان قابل اجراست.
7- با زنبورداران متخلف از مفاد این دستورالعمل ،در مراحل اول برخوردهایی از قبیل قطع خدمات زنبورداری(خدمات دولتی و تعاونی) و در مراحل بعدی ابطال شناسنامه زنبورداری ومعرفی به مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت ومدیریت جهد کشاورزی استان مبداء موظف به اجرای آن خواهد بود.

مطالعه بیشتر  شکل ظاهری ملکه زنبور عسل