شبه عقرب ها در کندور زنبور عسل

به تازگی در کشور ترکیه در استان Bursa گزارشی مبنی بر مشاهده شبه عقرب Ellingsenius fulleri در کلنی های زنبوران عسل شده است .

شبه عقرب ها (Pseudoscorpions) موجوداتی هستند شبیه به عقرب ها اما با اندازه بسیار کوچک تر بین 2 تا 8 میلی متر . دارای شکم 8 بندی و به رنگ زرد یا تیره اند . معمولا دارای 2 یا 4 و یا هیچ چشمی اند . این موجودات ریز و اکثرا مفید در بین  خاک ، برگهای کوچک درختاب پوسیده و زیر پوست پوسیده درختان زندگی می کنند و از حشره بالغ ، شفیره و لارو حشرات کوچک و کنه ها تغذیه می کنند . به نوعی بیو کنترلرهای مفیدی برای کنه ها و حشرات کوچک اندام اند .

این شبه عقرب از کنه بالغ واروا و سایر آفات ریز کلنی ها تغذیه می کند . به هر حال برخی با دیده شک به نقش بی نظیر این موجودات در کنترل بیولوژیکی می نگرند (به علت محدودیت هایی) اما با این حال این موجودات شاید تنها موجوداتی باشند که بتوان بواسطه آنها زنبورانمان را از هجوم آفت کنه های واروا نجات دهیم .

شبه عقرب یا عقرب نما

مطالعه بیشتر  نابودی کندوهای عسل با یک آفت ناشناخته