این تصاویر کیسه اسپرم درون بدن ملکه زنبور عسل را نشان می دهد

کیسه اسپرم زنبور ملکه

.

کیسه اسپرم داخل شکم ملکه زنبور

.

کیسه اسپرم زنبور

مطالعه بیشتر  سید فردین صفوی: پشتیبانی دولت ها، حضور قدرتمند بخش خصوصی در نمایشگاه را به دنبال داشت