پرفسور اکبرزاده عضو انستتیو پاستور تهران در مورخ 15 آذر 94 از شرکت عسل باران باغرو بازدید بعمل آوردند.

تصاویری از این بازدید در فروشگاه مرکزی و کارگاه را مشاهده می نمائید.

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

 

مطالعه بیشتر  تماس با ما