اهمیت زنبور نر در کندوی زنبور عسل

اهمیت زنبور نر در کندوی زنبور عسل ; ملکه باکره در زمان جفتگیری به طور متوسط با 10-7 زنبور نر جفتگیری میکند ولی این رقم تا بیش از 20 زنبور نر گزارش شده است. ملکه های باکره و زنبورهای نر قادرند تا چندین کیلومتر از کندوی خود پرواز کرده و در صورت عدم وجود زنبور نر بالغ ملکه ممکن است آنقدر دور شود که قادر به مراجعت به کندو نباشد. از این رو باید در محدوده پرواز جفتگیری ملکه ها زنبورهای نر مناسب به تعداد کافی وجود داشته باشند. ثابت شده است که زنبورهای نر هر زنبورستان هنگام بعد از ظهر پرواز کرده و به نقاط معینی رفته و در انجا تجمع میکنند. این محلها را منطقه تجمع زنبور نر می گویند. ملکه های باکره نیز این محل ها را پیدا کرده و برای جفتگیری به آنجا پرواز میکنند. برای تولید تعداد کمی ملکه (حدود صد عدد) تامین زنبورهای نر مشکل مهمی نیست؛ زیرا خود کندو ها در فصل مساعد به تعداد کافی زنبور نر تولید میکنند. ولی اطمینان زیادی به نژاد و خصوصیات ژنتیکی آنها نمی توان داشت. بر عکس در مواقعی که هزارها ملکه پرورش داده میشوند، وجود تعداد کافی زنبور نر اهمیت زیادی دارد. زیرا در یک بعد از ظهر ممکن است ملکه های باکره زیادی در جستجوی زنبور نر با یکدیگر رقابت نمایند و این امر ممکن است در روزهای پی در پی تکرار شود.

بهترین راه پرورش و تولید زنبورهای نر به تعداد کافی اینست که یک تا دو شان زنبور نر را در هر یک از کندوهای پدری انتخاب شده قرار داده و اجازه داده شود که ملکه در انها تخمگذاری کند. این کار باید حدود 40-35 روز قبل از استفاده از زنبورهای نر شروع شده و به طور مرتب تکرار گردد. هر کندوی پدری مخصوص پرورش زنبور نر، قادر است تا حدود 200  ملکه را با زنبورهای نر خود بارور کند. کندوهای پدری را باید از نژاد بسیار خوب انتخاب کرده و با شربت قند 50 درصد و گرده گل کافی تغذیه نمود.

مطالعه بیشتر  شگرد جالب جهت سنجش میزان آلودگی اطراف فرودگاه‌ با زنبور عسل