بدن انسان در مقابل نیش زنبور عسل عکس العمل های مختلفی نشان می دهد که این عکس العمل بستگی به مقدار حساسیت بدن شخص به نیش زنبور دارد. حساسیت شخص نسبت به نیش زنبور می تواند از یک خارش ساده تا بیهوشی نیز دیده شود.

انواع عکس العملهای افراد مختلف بشرح زیر خلاصه می گردد:

-1 حساسیت موضعی: شامل علائم درد، سوزش و متورم شدن محل نیش خورده. اکثر افراد ای نگونه عک سالعمل را از خود نشان می دهند.

-2 خارش عمومی بدن: شامل خارش در قسم تهای مختلف بدن مثل خارش بینی، گوش، لب ها، پوست بدن و غیره.

-3 عکس العمل منطق های بدن: در این حالت قسمت وسیعی از اطراف محل نیش خورده احساس درد و سوزش کرده و متورم می گردد. مثلاً زنبور به انگشت دست نیش زده ولی تمام دست عکس العمل فوق الذکر را از خود نشان می دهد.

-4 بیهوشی یا بی حسی قسمتی از بدن یا تمامی بدن: در این حالت بدن حساسیت شدیدتری نسبت به زنبور عسل نشان داده وماهیچه ها بحالت فلج درمی آید.

-5 حساسیت شدید یا بحرانی: در این حالت که زهر روی سلسله اعصاب اثر می گذارد، عکس العمل بسیار شدید بوده و شخص با اختلالات فیزیولوژیکی حاد مثل تنگی نفس شدید، اختلالات قلبی یا انقباضات وریدی و غیره روبرو م یگردد و گاهی ممکن است در مدت نیم ساعت باعث مرگ شود. لازم به تذکر است که این گونه عکس العمل بسیار نادر می باشد ولی در صورت مشاهده باید بلافاصله شخص بیمار را به مرکز پزشکی منتقل نمود و با قرار دادن کیسه یخ روی بدن و تزریق آدرنالین و آنتی هیستامین نسبت به نجات جان وی اقدام نمود.

مطالعه بیشتر  پنج روش برای تکثیر (بچه گیری) کندوی عسل

قابل توجه است که بعضی افراد فقط یک یا چند نوع عک یالعم لهای یاد شده را از خود نشان م یدهند و عد های دیگر همه آنها را خیلی سریع منعکس و علائم یا عوارض آن پس از چند ساعت تا چند روز کاملاً از بین خواهند رفت.