مواردی که در جلوگیری از تخریب شانها به هنگام استخراج عسل باید دقت کرد:

1- چون دهانه سلولها نسبت به دیواره صفحه موم اجدار ما بین مابین سلولها دارای زاویه هستند و جهت زاویه دهانه سلولها به طرف چوب فوقانی شان می باشد باید شان را طوری در دستگاه قرار دهیم که چوب فوقانی ان در جهت حرکت دستگاه قرار بگیرد و برای تخلیه عسل طرف دیگر شان با رعایت نکته فوق شان را به طرف دیگر را نیز تخلیه کنیم.

53ar986diwb2nwnih0d

2- به هنگام قرار دادن شانها در دستگاه سعی شود که شانهای هم وزن را روبروی هم قرار داده و سرعت حرکت دستگاه به مرور زیاد شود و پس از تخلیه شدن قسمتی از عسل شانها بر سرعت ان افزوده شود که این عمل نیز در سالم ماندن شانها موثر است.

we2ngbss70i0u51slrk

مطالعه بیشتر  آزمایشگاه کنترل کیفی عسل باغرو