آزمایشگاه عسل باغرو      آزمایشگاه عسل باغرو

مطالعه بیشتر  زنبوردار نمونه اردبیلی در هر کندو 43 کیلو عسل تولید کرد