در این کلیپ شما مشاهده می کنید که زنبور پس از یافتن منابع گل مورد نظر از طریق رقص خاصی موقعیت گل را به زنبورهای دیگر انتقال می دهد. این آدرس دهی ها از طریق نشان دادن زاویه گل مورد نظر نسبت به خورشید انجام می شود.