اکستراکتور از جمله ابزارهای زنبورداری و تولید عسل است که برای جدا کردن شهد عسل از موم استفاده می شود. اکستراکتور به دو شکل شعاعی (رادیال) و ستاره ای (تماسی) درست می شود. در دستگاههای تماسی فقط در یک جهت حرکت می کنند. اما در دستگاههای شعاعی چون به هر دوطرف می چرخد لازم است فقط قسمت بالای شان به طرف دیواره استوانه دستگاه قرار گیرد.

مواردی که در جلوگیری از تخریب شانها به هنگام استخراج عسل باید دقت کرد:

۱- چون دهانه سلولها نسبت به دیواره صفحه موم دارای زاویه هستند و جهت زاویه دهانه سلولها به طرف چوب فوقانی شان می باشد باید شان را طوری در دستگاه قرار دهیم که چوب فوقانی ان در جهت حرکت دستگاه قرار بگیرد و برای تخلیه عسل طرف دیگر شان با رعایت نکته فوق طرف دیگر را نیز تخلیه کنیم.

۲- به هنگام قرار دادن شانها در دستگاه سعی شود که شانهای هم وزن را روبروی هم قرار داده و سرعت حرکت دستگاه به مرور زیاد شود و پس از تخلیه شدن قسمتی از عسل شانها بر سرعت ان افزوده شود که این عمل نیز در سالم ماندن شانها موثر است.

انواع اکستراکتور جهت جداکردن شهد عسل

.

اکستراکتور زنبورداری

.

اکستراکتور