اندازه طول زبان زنبورها

طول زبان زنبور در هر نژاد زنبور متفاوت است و در کل می توان گفت هر چه طول زبان زنبور عسل بیشتر باشد از گل های با تنوع بیشتری می تواند تغذیه نماید. طول زبان در نژادهای زنبور عسل بر عملکرد انها از نظر تولید عسل تاثیر می گذارد.زیرا نژادهایی که طول زبان انها بیشتر است امکان استفاده از گلهای متنوع را دارند.به این سبب طویل بودن زبان یکی از خصوصیات برتر نژادی محسوب می شود.

طول زبان در نژادهای مختلف زنبورعسل

زنبورعسل نژاد سیاه اروپایی : ۶,۴-۵,۷ میلیمتر

زنبورعسل نژاد ایتالیایی: ۶/۶-۶,۳ میلیمتر

زنبورعسل نژاد کارنیولان یا بالکانی: ۶,۸-۶,۴ میلیمتر

زنبورعسل نژاد قفقازی: ۷,۲ میلیمتر که طویلترین می باشد

زنبورعسل نژاد ایرانی: ۶,۲۸-۶,۳۴ میلیمتر