پرفسور اکبرزاده عضو انستتیو پاستور تهران در مورخ ۱۵ آذر ۹۴ از شرکت عسل باران باغرو بازدید بعمل آوردند.

تصاویری از این بازدید در فروشگاه مرکزی و کارگاه را مشاهده می نمائید.

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF