زنبور های عسل كارگر در سیزده روزگي كارهاي متفرقه كندو را انجام ميدهند:

– كندو را تميز مي كنند

– اجساد زنبورهاي عسل مرده را بيرون ميبرند

– گرده ها را در داخل سلولها مي فشارند تا در حجم كمتر مقدار بيشتري گرده ذخيره كنند

– نوش گلها را با مخلوط كردن با دياستازها و غيره به عسل تبديل مي كنند

– شان با قاب مومي ميسازند

– با بره موم درزها و شكافها را مي گيرند.

زنبورهاي عسل كارگر در دو روز اخركه در كندو به سر ميبرند و حدود 18 تا20روزه هستند وظيفه شان تفتيش يا پاسداري از كندو است.سپس بقيه عمر خود را به جمع اوري گرده و نوش گلها مي پردازند.