ژن خودخواهی در زنبور

جمعی از دانشمندان و محققان استرالیایی و کانادایی با بررسی کردن DNA زنبور عسل وجود ژن خود خواهی در زنبور عسل را تایید کردند. جمعی از دانشمندان و محققان دانشگاه اونتاریوی غربی و دانشگاه سیدنی در استرالیا با بررسی نمودن ژنوم زنبور عسل به این نتیجه رسیدند که «خودخواهی» ویژگی انحصاری انسان نیست و در زنبور عسل نیز به صورت یک ویژگی ژنتیکی ازنسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. در نظام اجتماعی این حشرات زنبورهای کارگر ماده عقیم هستند. تاکنون ژن خودخواهی که عقیم بودن زنبورهای کارگر ماده را کنترل می کند شناسایی نشده بود اما حالا این محققان منطقه ای از ژنوم زنبور عسل را شناسایی کردند که ممکن است محل قرار گرفتن ژن خودخواهی زنبورهای کارگر ماده باشد. این محققان در این خصوص توضیح دادند که دقیقا اطلاع نداریم این ژن چیست، اما می دانیم که در کدام منطقه ژنوم قرار دارد و بنابراین دستیابی به آن بسیار نزدیک است.