نکات کلیدی تکثیر مصنوعی زنبور عسل

برای تکثیر مصنوعی زنبور عسل نکاتی وجود دارد که به توضیح آنها می پردازیم:

* اگر ملكه بارور موجود باشد بلافاصله به بچه كندو معرفي شود.

* چنانچه ملكه باكره وجود دارد لازم است بعد از مدت 5روز و بعد ازخراب كردن سلول ملكه معرفي شود.

* در صورت وجود سلول ملكه بعد از24ساعت به بچه كندو داده شود.

* در فصل پرورش ملكه  (يعني فصل نرها) بايد اقدام به گرفتن بچه مصنوعي كرد و در غير فصل نرها از ملكه بارور و آماده استفاده كرد.

*  در صورتي كه ملكه بارور و يا ملكه موجود نباشد قبلا سلول ملكه پرورش داده شود (با يتيم كردن كندويي با صفات مطلوب و تهيه شاخون) تا بچه كندو مدت كمتري فاقد ملكه باشد.

*  هميشه از كندوهاي قوي بچه مصنوعي گرفته شود.

* از كندوهای قوی كه در آن به اندازه كافي زنبوران جوان وجود دارند برای گرفتن بچه مصنوعی استفاده كرد.

*  چون زنبوردار بر خلاف بچه كندو طبيعي بدون قصد قبلي به كندوی جديد هدايت مي شوند فاقد ذخيره غذايی و ثانيا بر خلاف بچه كندوی طبيعي تيپهای مختلف زنبوران برای كارهای گوناگون تخصص يافته اند (شان سازی،اوردن شهد و گرده) همراه ندارند بنابر اين به كندو شربت به نسبت يك به يك داده و همچنان يك شان حاوی گرده و يك پوكه در كنار كادر اخر قرار داد.

*  مساله مهم در افزايش جمعيت كندو حفظ درجه حرارت و رطوبت داخل كندو است.با توجه به اينكه تعداد شانهای بچه كندو كم و بقيه داخل كندو خالي است و زنبوران جوان بيشتر انرژی و مواد غذايي صرف گرم كردن فضای داخل كندو مي كنند. به همين جهت بايد فضای داخل كندو را از وسط نسبت به شانهای موجود كوچك كرد و اين كار به وسيله قرار دادن نئوپان يا فيبر انجام مي گيرد و با افزايش جمعيت فضای داخل كندو را زياد كرده و پوكه يا صفحه موم اجدار به ان اضافه مي شود. سوراخ پرواز نيز به اندازه يك الي دو سانتيمتر باز نگه داشته مي شود. در صورت كمبود شهد و گرده در طبيعت براي جلوگيري از غارت بچه كندو را به محل امن تری دورتر از زنبورستان انتقال مي دهيم و در سايه به طوری كه سوراخ پرواز ان خلاف جهت باد واقع شود، قرار گيرد.