این عکس توسط خانم گاروی متخصص حشره شناسی گرفته شده است. گفته می شود ایشان متوجه وز وز یک زنبور اطراف دوست خود می شود و این عکس را در حین نیش زدن زنبور از آن می گیرد. این عکس در نوع خود بی نظیر است و قبل از این عکسی به این شکل دیده نشده است.

چون بعد از نیش زدن محتویات شکم زنبور به دنبال نیش به بیرون کشیده می شود.

نیش زدن زنبور عسل