زهر زنبور عسل و روش های زهرگیری از این حشرهReviewed by عسل باغرو on Feb 21Rating:

زهر زنبور عسل و روش های زهرگیری از این حشره

می توان گفت تمامی تولیدات زنبور عسل برای انسان دارای فایده است. زهر زنبور عسل هم یکی از محصولات مهم کلنی زنبور عسل است که برای درمان برخی از بیماری ها مانند ورم مفاصل (آرتریت)، رماتیسم، تبخال و غیره از آن استفاده می شود. در ایران دو دستگاه زهرگیری جهت استفاده در خارج از کندو و داخل کندو ساخته شده است. در این تحقیق تاثیر استحصال زهر توسط دستگاه های ساخت ایران روی برخی از خصوصیات رفتاری و تولید ی زنبور عسل شامل: رفتار تهاجمی، رفتار عمومی، بقا و پایداری ملکه ها، تولید موم و شان سازی، راندمان تولید عسل و راندمان استحصال زهر توسط دستگاه های زهر گیری و مقایسه آنها با هم انجام گرفت. نتایج نشان داد که:

۱- استحصال زهر توسط دستگاه های ابتکاری خارج از کندو روی رفتار تهاجمی و تولید موم و شان سازی کلنی های زنبور عسل در سطح ۱% و روی رفتار عمومی در سطح ۵% در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری دارد ولی روی ملکه کشی و راندمان تولید عسل در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری ندارد. همچنین میزان استحصال زهر با این دستگاه دارای راندمان پایینی می باشد و زحمت زیادی از برای استفاده کننده در زمان زهرگیری به دنبال دارد.

۲- استحصال زهر با دستگاه مرسوم داخل کندو روی رفتار تهاجمی، رفتارعمومی، تولید موم و شان سازی، ملکه کشی و راندمان تولید عسل در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری ندارد. همچنین میزان استحصال زهر با این دستگاه دارای راندمان پایینی نسبت به دستگاه های مشابه خارجی است ولی زهرگیری با آن ساده و راحت می باشد.

به طور کلی تاثیر زهرگیری روی خصوصیات رفتاری و تولیدی کلنی های زنبور عسل تا حدود زیادی بستگی به نوع دستگاه، روش استحصال زهر و احتمالا عوامل دیگر دارد.