اهمیت آب در زندگی زنبور عسل

اهمیت آب در زندگی زنبور عسل ; زنبور عسل آب مورد نياز خود را از شهد گلها و يا آبی كه مستقيما از منابع مختلف به كندو حمل مي شود تامين مي كند. نياز زنبور عسل به آب بستگي به گرما، خشكي هوا و ميزان آب از دست رفته از طريق جلد، سيستم تنفسي و سيستم دفعي دارد. زنبورهاي عسل مواد دفعي مايع توليد مي كنند و بايد براي ادامه حيات به طور مرتب آب بنوشند. نياز زنبورعسل به آب تابع فصول مختلف سال است. در بهار زماني كه پرورش نوزادان جريان دارد و مقدار زيادي غذاي نوزاد بايد به وسيله زنبورهاي پرستار توليد شود اين نياز افزايش مي يابد. در روزهاي گرم آب حمل شده به كندو اغلب برای خنك كردن كندو از طريق تبخير و تهويه مورد استفاده قرار مي گيرد. در ايام سرد زنبورعسل مي تواند قسمتي از آب حاصله در اثر متابوليسم را نگهداري نمايد. زنبورعسل غذای حاوی 50 درصد يا بيشتر قند را رقيق مي كند و براي اين كار نياز به آب دارد. اهميت اب در زندگي زنبورعسل مانند تمامي موجودات زنده حياتی است و با توجه به اينكه 150 كندوی زنبورعسل طبيعي در فصل گرم سال حدود 100 ليتر آب را در كمتر از سه ساعت مصرف مي كنند، اهميت آب برای زنبور عسل روشن مي گردد. مصرف روزانه و سالانه كندوی زنبور عسل مشخص نسيت اما طبق تحقيقاتی مصرف آب سالانه كندو به طور متوسط 31 ليتر  و 200 ميلي ليتر آب در روز براي هر كلنی در اثنای پرورش نوزاد مساحبه شده است. زنبوراني كه مسئوليت آب اوردن را به عهده دارند روزانه 56 الي 100 پرواز انجام مي دهند و براي نياز و تغذيه 100 لارو پنج زنبور آب اور لازم است. زنبورها آبهای با درجه حرارت 18 الي 32 درجه سانتيگراد را براي مصرف ترجيح مي دهند و از آبهای با درجه حرارت بيشتر از 38 درجه سانتي گراد استفاده نمی كنند.