انواع توليد مثل زنبور عسلReviewed by عسل باغرو on Aug 8Rating:

تولید مثل زنبور عسل به دو شکل جنسی و بکرزایی یا دختر زایی صورت میگیرد.تولید مثل جنسی مانند دقیقا مانند سایر حیوانات است.اما طریقه تولید مثل بکرزایی بدون دخالت عامل نرینه یعنی اسپرماتوزوئید از طریق رشد سلول مادری(اوول)بوده و نتیجه ان تولید جنس نر می باشد.نتیجه حاصل از تولید مثل دو جنسی به تولد زنبوران ماده اعم از ملکه و کارگران منتهی می گردد.بنابراین زنبوران نر موجودات هاپلوئید یا ( (nکروموزومی و زنبوران کارگر و ملکه موجودات دیپلوئید یا(۲n)  کروموزومی هستند  و اختلاف موجود بین کارگران و ملکه صرفا محیطی است. دستگاه تناسلی زنبورعسل در داخل شکم دو موجود نر و ماده  و به طور جداگانه قرار گرفته که در مطالب قبلی وبلاگم به طور کامل توضیح  داده شده است.