اندازه طول زبان زنبورها

طول زبان زنبور در هر نژاد زنبور متفاوت است و در کل می توان گفت هر چه طول زبان زنبور عسل بیشتر باشد از گل های با تنوع بیشتری می تواند تغذیه نماید. طول زبان در نژادهاي زنبور عسل بر عملكرد انها از نظر توليد عسل تاثير مي گذارد.زيرا نژادهايي كه طول زبان انها بيشتر است امكان استفاده از گلهاي متنوع را دارند.به اين سبب طويل بودن زبان يكي از خصوصيات برتر نژادي محسوب مي شود.

طول زبان در نژادهاي مختلف زنبورعسل

زنبورعسل نژاد سياه اروپايی : 6,4-5,7 ميليمتر

زنبورعسل نژاد ايتاليايی: 6/6-6,3 ميليمتر

زنبورعسل نژاد كارنيولان يا بالكانی: 6,8-6,4 ميليمتر

زنبورعسل نژاد قفقازی: 7,2 ميليمتر كه طويلترين مي باشد

زنبورعسل نژاد ايرانی: 6,28-6,34 ميليمتر